Недобой Павло Миколайович

3.3/5 - (3 votes)

Недобой Павло Миколайович

Доцент кафедри, помічник ректора (1990-2003), кандидат медичних наук, академік Української академії наук (2004)

Павло Миколайович Недобой народився 24 липня 1940 р. в Києві. У 1958 р. вступив до Київського медичного училища № 2. Після його закінчення працював завідувачем фельдшерського-акушер-ського пункту Бориспільському районі на Київщині. У1961-1964 рр. на посадах середнього медичного персоналу проходив військову стро¬кову службу в лавах Радянській Армії. У 1964 р. став студентом лікувального факультету Київського медичного інституту. Під час навчання П.М. Недобой поєднував відмінну успішність з активною роботою в студентських наукових гуртках та громадською діяльніс¬тю в інституті. Перші три роки навчання його обирали парторгом курсу, а починаючи з четвертого року навчання він очолював ком¬сомольську організацію лікувального факультету. Був стипендіа¬том стипендії імені О.О. Богомольця.

Після закінчення інституту з відзнакою в 1970 р. П.М. Недобоя було рекомендовано Вченою радою на наукову роботу, і його залишили на кафедрі шкірних та венеричних хвороб. За творче поєднання відмінного навчання та роботи в наукових гуртках із великою громадсько-політичною ро¬ботою його прізвище було занесено до “Золотої книги пошани” Київського медичного інституту (посвідчення від 27 червня 1970 р.). Із серпня 1970 р. до вересня 1972 р. П.М. Недобой працював стар¬шим лаборантом кафедри. У вересні 1972 р. за конкурсом його обрано асистентом кафедри шкірних та венеричних хвороб. У цей час під керівництвом професора II. Потоцького він виконав і 1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Газообмін крізь шкіру при іхтіозі”. У1980 р. за конкурсом його було обрано доцентом кафедри. Із 1979 до 1985 р. П.М. Недобой очолював партійну організацію другого медичного факультету. Із 1978 до 1992 р. був відповідальним за здійснення керівництва студентським науковим гуртком при кафедрі шкірних та венеричних хвороб. Починаючи з 1990 р. водночас із роботою на кафедрі протягом 14 років П.М. Недобой виконував обов’язки помічника ректора Національного медичного університету. Основні напрями наукових досліджень Павла Миколайовича – згортальна та фібрінолітична активність шкіри у здорових та хворих на псо¬ріаз, дихальна функція шкіри й функціональні зміни в ній при іхітіозі та розроблення патогенетично обґрунтованої терапії, роль тка¬нинного протеолізу залежно від внутрішньоклітинного вмісту іонів кальцію й рівня циклічних нуклеотидів та обґрунтування нових методів лікування хронічних дерматозів (псоріазу) тощо. П.М. Не¬добой є автором понад 60 наукових праць, присвячених актуаль¬ним питанням етіології, патогенезу, лікування та профілактики хро-нічних дерматозів, станові ліпідного обміну при сифілісі. Ним запропоновано та впроваджено методики лікування іхтіозу й псо¬ріазу, які захищено авторським свідоцтвом на винахід СРСР та патентами України.
Протягом чотирьох п’ятирічних каденцій П.М. Недобой був членом Спеціалізованої наукової ради Київського інституту вдоско¬налення лікарів із присудження наукового ступеня кандидата ме¬дичних наук за спеціальністю’ ‘Шкірні та венеричні хвороби”. У1992 р. П.М. Недобоя було обрано академіком Української академії наук національного прогресу, а з травня 2004 р. він є дійсним членом Української академії наук. Лікарську, наукову, педагогічну та гро¬мадську діяльність П.М. Недобоя відзначено медалями “1500 років місту Києву”, “Ветеран праці”, нагрудним знаком “Відмінник охорони здоров’я СРСР”, почесними грамотами та подяками київ¬ського міського голови, Київського медичного інституту (нині На¬ціонального медичного університету).
Загальний стаж роботи П.М. Недобоя 49 років. На кафедрі пра¬цює 37 років. Має вищу атестаційну лікарську категорію. Свій клінічний досвід та знання успішно передає студентам і лікарям-інтернам, з якими веде заняття. Протягом останніх п’яти років є відповідальним на кафедрі за роботу факультету підвищення квалі¬фікації професорсько-викладацького складу та викладачів середніх навчальних медичних закладів.

 

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.